Logga in

Årsmöte

Protokoll årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön 2019

Måndag 22 juli kl 17.00 på Bohus-Malmöns Pensionat

En uppskattning gjordes att antal deltagande medlemmar var cirka 80 stycken.

Föreningens ordförande Claes Brügge hälsade alla välkomna!

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Claes valdes som ordförande för mötet.

Karin von Pongrácz valdes som sekreterare.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Mats Rignell och Anita Wallman valdes som protokolljusterare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Karin sammanfattade föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

Bertil Pekkari sammanfattade årets förvaltningsberättelse. Bertil redovisade de kommentarer som hör till verksamhetsåret och bakgrunden till dem samt skillnaderna i förhållande till budgeten.

En separat redovisning gjordes avseende budget och kostnader för utegymmet.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Föreningens revisor Kenneth Hagström sammanfattade genomgången av styrelsens förvaltning under räkenskapsåret. Revisorerna, Kenneth Hagström och Anita Wallman, har fått tillgång till den informationen som krävts för revisionen. Redovisning har skötts enligt god redovisningssed. Revisorerna yrkar på styrelsens ansvarsfrihet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.

9. Förslag till reviderade stadgar

Bertil redovisade förslag till reviderade stadgar där bland annat inrättande av hedersmedlem och stipendium ingår.

Stämman beslutade att anta reviderade stadgar i enlighet med förslaget.

10. Fastställande av medlemsavgift.

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr/år (oförändrad).

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

Bertil redovisade förslag till budget för verksamhetsåret 2019-2020.

Stämman godkände förslag till budget för nästa verksamhetsår.

12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

Conny Arnold redovisade status för utegymmet och plan för färdigställande av markbeläggning och instruktioner som kan läggas upp på hemsidan. Claes sammanfattade kriterier som legat till grund för placering av utegymmet.

Styrelsen har mottagit en motion inför årsmötet från Mona Hagström. Motionen avser förslag till förbättring av stigen vid Kyrkogårdsviken. Styrelsens uppfattning att detta är en fråga för kommunen och att föreningen kan ta frågan vidare till kommunen. Styrelsen tar med frågan och bjuder in kommunens ansvarige, Daniel Janrot, på visning.

Ett önskemål om inköp av släpkärra till föreningen har inkommit under verksamhetsåret. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att inte köpa in en släpkärra till föreningens medlemmar då det bedöms vara för komplicerat att hantera bokning, förvaltning, försäkring och underhåll.

13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

Valberedningen föreslog nya styrelsemedlemmar och stämman beslutade enligt nedan. Styrelserepresentanterna väljs på två år.

  • Till ny ordförande valdes Mats Rignell (Claes har ett år kvar i styrelsen)
  • Till ny kassör valdes Ulrika Olsson då Bertil Pekkari slutar
  • Omval av ledamot Mats Johansson
  • Omval av ledamot Lars Kronström
  • Omval av sekreterare Karin von Pongrácz
  • Lars Hjort valdes till ny klubbmästare då Carina Malmqvist slutar
  • Jan Svedberg valdes till ny ledamot

Avtackning gjordes av styrelseledamöterna Bertil Pekkari och Carina Malmqvist som lämnar styrelsen. Mats Rignell tackade även Claes för sina insatser som ordförande och att han kommer stötta honom under det första året.

14. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att valberedningen även nästa år utgörs av ordförande Claes Brügge med stöd från Rune Karlsson och Gustav Wallin.

15. Val av revisorer

Hans Gustafsson och Anders Ahlm valdes till nya revisorer. Årsmötet tackade Kenneth Hagström och Anita Wallman som varit föreningens revisorer under ett antal år.

16. Övriga frågor:

Under mötet föreslog Terje Rehnström att utse Claes Brügge och Bertil Pekkari till nya hedersmedlemmar. Det godkändes av stämman.

Flera medlemmar tackade för det fina informationsbladet och hemsidan.

Efter årsmötet fick stämman ett uppskattat föredrag av Professor Tomas Kårberger om bakgrund och konsekvenser, ur ett antal olika perspektiv, av den planerade utbyggnaden av Preemraff.

Efter föredraget lyftes frågan kring föreningens roll i att agera i förhållande till en eventuell utbyggnad av Preemraff. Då denna typ av frågor ligger utanför föreningens syfte, enligt nuvarande stadgar, krävs en förändring av föreningens stadgar för att det ska vara möjligt. Styrelsen kommer ta upp frågan för hantering på kommande styrelsemöte och återkomma med information till föreningens medlemmar.

Ordföranden avslutade mötet

Bohus-Malmön 2017-07-22

…………………………………. ………………………………
Claes Brügge, ordförande Karin von Pongrácz, sekreterare

Justeras:

…………………………………. ………………………………

Mats Rignell Anita Wallman

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.