Stadgar t.o.m 2023-12-31

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN
(Antagna på konstituerande sammanträde 1961, reviderat 1971, 2010-07-19, 2019-07-22, 2020-07-20)

§ 1 NAMN
Föreningens namn är FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

§ 2 SYFTE
Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlem är i Föreningens syfte intresserad familj/person som erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift

§ 4 STYRELSEN
Föreningens styrelse skall bestå av tio ledamöter plus tre suppleanter.
Årsmötet utser ordförande och fyra ledamöter jämna kalenderår och kassör och fyra ledamöter påföljande år.
Mandatperioden är två år för såväl ordförande som ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För beslut krävs att minst fyra styrelseledamöter är ense.

§ 5 FIRMATECKNING
Föreningen kan tecknas av ordförande (ordinarie och vice) och kassör var för sig för den löpande verksamheten.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret räknas från 1 januari t.o.m. 31 december

§ 7 REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer.

Räkenskaperna skall vara avslutade för revision senast femton dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

§ 8 HEDERSMEDLEM

Hedersmedlem kan föreslås av styrelsen eller av en enskild medlem och utses på årsmötet med majoritetsbeslut.
En hedersmedlem skall i hög grad som medlem verkat för föreningen och skall på ett synnerligen förtjänstfullt sätt ha gagnat föreningen och dess syfte.
Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid eller till dess vederbörande önskar utträde alternativt har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat föreningen.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift eller någon entré- eller deltagaravgift på föreningens egna arrangemang.

§ 9 STIPENDIUM
Ett stipendium på maximalt 5 000 kr kan vid lämpliga tillfällen på förslag av styrelsen eller av en enskild medlem utdelas som erkänsla till person verksam på Bohus-Malmön. Mottagaren av belöningen utses på årsmötet med majoritetsbeslut

Personen skall ha utfört behjärtansvärda eller mycket uppskattade insatser under flera år på Bohus-Malmön.

§ 10 ÅRSMÖTE

Årsmöte för Föreningen skall hållas på Bohus-Malmön under juli månad. Kallelse utfärdas minst åtta dagar i förväg genom anslag på offentlig plats och Föreningens hemsida. På mötet skall följande ärenden förekomma:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgift.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

 12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

 13. Val av valberedning

 14. Val av revisorer

 15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

§ 11 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE
Extra föreningssammanträde skall utlysas in den ordning som föreskrivs i § 10 antingen på initiativ av styrelsen eller på gemensam framställan till styrelsen av minst 20 % av föreningsmedlemmar

§ 12 VALBEREDNINGEN - Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av föreningens ordförande och två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet för ett år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 13 OMRÖSTNINGSREGEL
Vid årsmötet eller extra föreningssammanträde gäller den mening för vilken enkel majoritets vunnits. Undantag utgör vad stadgas i § 14 och § 15.

§ 14 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmöte. För dylikt beslut krävs 2/3 majoritet bland tillstädeskomna medlemmar.

§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Väcks förslag om Föreningens upplösning skall förslaget, åtföljt av styrelsens yttrande, hänskjutas till Föreningens nästa årsmöte eller extra årsmöte. Därest förslaget ej biträdes på två av varandra följande årsmöten av de närvarande och tillika utgör minst 1/5 av Föreningens hela medlemstal vid senaste bokslut, är förslaget att anse som förfallet. Upplöses Föreningen, skall dess tillgångar överlämnas till kommunen att användas för syften för vilka Föreningens verkat.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.