Stadgar fr.o.m 2024-01-01

STADGAR FÖR FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN
(Antagna på konstituerande sammanträde 1961, reviderat 1971, 2010-07-19, 2019-07-22, 2020-07-20, 2023-07-24)

§ 1 NAMN
Föreningens namn är FÖRENINGEN BOHUS-MALMÖN

§ 2 SYFTE
Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser idrottsliga, miljövårdande och kulturella aktiviteter samt även möjlighet att påverka i frågor som rör öns utveckling.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlem är i Föreningens syfte intresserad familj/person som erlagt på årsmötet fastställd medlemsavgift

§ 4 STYRELSEN
Föreningens styrelse skall bestå av 7-10 ledamöter plus 0-3 suppleanter. Årsmötet utser ordförande samt nya ledamöter för dem vars förordnande går ut i samband med årsmötet. Mandatperioden är två år för såväl ordförande som ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För beslut krävs majoritetsbeslut och att 2/3 är med på mötet.

§ 5 FIRMATECKNING
Föreningen kan tecknas av ordförande (ordinarie eller vice) och kassör var för sig för den löpande verksamheten.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret räknas från 1 januari t.o.m. 31 december

§ 7 REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje verksamhetsår granskas av två revisorer. Räkenskaperna skall vara avslutade för revision senast femton dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

§ 8 STIPENDIUM
Ett stipendium på maximalt 5 000 kr kan vid lämpliga tillfällen på förslag av styrelsen eller av en enskild medlem utdelas som erkänsla till person verksam på Bohus-Malmön. Mottagaren av belöningen utses på årsmötet med majoritetsbeslut. Personen skall ha utfört behjärtansvärda eller mycket uppskattade insatser under flera år på Bohus-Malmön.

§ 9 ÅRSMÖTE
Årsmöte för Föreningen skall hållas på Bohus-Malmön under juli månad. Kallelse utfärdas minst åtta dagar i förväg genom anslag på offentlig plats och Föreningens hemsida. På mötet skall följande ärenden förekomma:
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna

13. Val av valberedning

14. Val av revisorer

15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet

§ 10 EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE
Extra föreningssammanträde skall utlysas in den ordning som föreskrivs i § 10 antingen på initiativ av styrelsen eller på gemensam framställan till styrelsen av minst 20 % av föreningsmedlemmar

§ 11 VALBEREDNINGEN
Sammansättning, åligganden Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet för ett år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 12 OMRÖSTNINGSREGEL
Vid årsmötet eller extra föreningssammanträde gäller den mening för vilken enkel majoritets vunnits. Undantag utgör vad stadgas i § 14 och § 15.

§ 13 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall beslutas på årsmöte. För dylikt beslut krävs 2/3 majoritet bland tillstädeskomna medlemmar.

§ 14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Sotenäs kommun att användas för syften för vilka Föreningen verka

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.