Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022

Välkomna på årsstämma i Föreningen Bohus Malmön

Publicerad söndag 16 jul 2023, 19:11

NYHETERVälkomna till 2023 års årsstämma i Föreningen Bohus Malmön. Denna äger rum i Bohus Malmöns Pensionat måndagen den 24 juli kl 17:00. Förutom möte enligt dagordningen kommer professor Tomas Kåberger prata om vår väg från beroendet av olja till batterimetaller. Tomas är, utsedd av svenska regeringen, ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi.

Här hittar du kallelse, verksamhetsberättelse för 2022 samt mall för motion till årsstämman. Motioner ska vara inlämnade senast måndag 17 juli.
2023 (bohus-malmon.org)

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer
15. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.