Nyheter – december 2020

Kallelse till årsmöte den 20 juli kl 17 på Bohus-Malmöns pensionat

Publicerad torsdag 2 jul 2020, 14:36

NYHETERVälkommen till föreningens årsmöte. På grund av Corona kommer max 50 personer och endast en person per familj kunna beredas plats på mötet på pensionatet . Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Välkommen till årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön 2020

Måndag 20 juli kl 17.00 På Bohus-Malmöns Pensionat

Ordinarie årsmötesförhandlingar kommer att publiceras på föreningens hemsida.

Motioner lämnas till sekreteraren senast 17 juli.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Reviderade stadgar: Förändring av verksamhetsår till 1 januari – 31 december,
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
  1. Hedersmedlemmar
 13. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen enligt § 4 i stadgarna
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisorer
 16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4

Hjärtligt välkomna
Styrelsen Föreningen Bohus-Malmön

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.