Nyheter – december 2020

Information om föreningens synpunkter på ny översiktsplan

Publicerad fredag 3 dec 2021, 09:48

NYHETERInformation till föreningens medlemmar avseende skrivelse till Sotenäs kommun med synpunkter på förslag till nya Översiktsplanen

Bakgrund

Föreningen (FBM) fick under 2020 förfrågan att tillsammans med andra föreningar på ön samt föreningar i andra samhällen på Sotenäset att medverka i att ge bakgrundsinformation till genomförande av den nya Översiktsplanen.
Avsikten var att ge arkitekterna en djupare insikt om de olika värden och utveckling som de som bor, lever och verkar har på Bohus Malmön i form av natur, kultur, historia och infrastruktur.

Möte hölls under hösten 2020 med representanter från öns föreningar Folkets hus, Hembygdsföreningen och FBM med arkitekter samt representanter från Sotenäs kommun.

Under våren 2021 hölls ytterligare ett möte samt att föreningen ombads komma in med synpunkter skriftligen på det presenterade förslaget till Översiktsplanen.

På styrelsemötet i september tog Hans W och Mats R på sig ansvaret att skriva ett förslag till skrivelse från FBM som sedan skulle diskuteras och förankras i styrelsen.

8 av 10 styrelsemedlemmar ställde sig bakom skrivelsen (se bifogat). Synpunkter framfördes av två styrelsemedlemmar att det som skickats in ej ryms inom föreningens syfte och stadgar:

Föreningens syfte är att verka till gemensam nytta och trevnad på Bohus-Malmön i frågor som avser i första hand miljövård, kulturella och idrottsliga aktiviteter samt sällskaplig samvaro.

Då styrelsen ej var enig kommer vi under våren att se över hur att hantera liknande förfrågningar eller bereda ett eventuellt förslag till förändring av syfte och stadgar.
En sådan förändring skall därefter diskuteras med föreningens medlemmar och i så fall beslutas på kommande två årsmöten.

Styrelsen kommer att återkomma till föreningens medlemmar under våren i god tid före årsmötet den 25 juli med ytterligare information.

Har man frågor kan man kontakta på mail eller telefon

Ordförande
Mats Rignell mats.rignell@gmail.com

Vice Ordförande
Jan Swedberg jan.swedberg@telia.com
...................................................................................................................................................................................................................................

Föreningen Bohus-Malmön: s synpunkter på ÖP 2022

I de samråd som föreningen Bohus-Malmön haft under arbetets gång har föreningen fått ett intryck av att kommunen och de konsulter som kommunen anlitar i denna fråga är väl insatta i livet på Bohus-Malmön och de förutsättningar som råder.

Vid senaste samrådsmötet uttryckte arkitekterna nedanstående övergripande inriktning för samhällsutvecklingen på Malmön. När inriktningen hade presenterats på politisk nivå hade den fått ett positivt gensvar.

  • Håll bebyggelsen samlad
  • Behåll öns karaktär
  • Utveckla besöksnäringen

Föreningen Bohus-Malmön delar denna syn. För tydlighetens skull behöver denna inriktning för ön komma till uttryck i översiktsplanen.

Bygg vidare på det som finns. Placera nya bostäder i anslutning till den bebyggelse som redan finns. Bygg inte ny bebyggelse på öns ”västra del”. Enligt styrelsen för Föreningen Bohus-Malmöns uppfattning är det inte möjligt att basera öns fortsatta utveckling på förtätning i avvaktan på att frågan om trafiken genom Örn kan lösas. Förtätning är endast möjlig i begränsad omfattning och det måste ske med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och livet på ön.

Hela ön utanför ”tätorten” är ett område där hänsyn ska tas till naturvärdena samt till de kulturvärden som finns i landskapet. Det krävs att kulturvärdena vårdas, utvecklas och hållas levande för att de inte ska gå förlorade. Det senare inkluderar sjöbodar och fiske, den nedlagda stenindustrin samt lämningar från tidigare liv på ön.

Det ska fortsatt finnas årsboende på ön. Det är en förutsättning för öns framtid och utveckling. Det är också en grund för att det ska finnas en livsmedelsbutik på ön.
Det innebär att förutsättningar skapas så att barnfamiljer och yrkesverksamma samt pensionärer kan bosätta sig på ön.

De årsboende njuter av sin ö. Sommarboende och ett flertal återkommande sommargäster har förälskat sig i ön. Ett betydande antal sommarboende har släktband bakåt i tiden till en tid då tidigare släktled var årsboende på Malmön.

Med hänsyn till de som njuter av ön, de som förälskat sig i den och de som har band bakåt i tiden till ön ska öns karaktär bevaras. Utöver den fysiska utformningen ingår i öns karaktär att upprätthålla någon slags balans mellan års- och sommarboende samt sommargäster. Idag samsas års- och sommarboende samt turister på ön och har ett ömsesidigt givande samspel.

Föreningen Bohus-Malmön driver ett stort antal aktiviteter under sommarsäsongen. I dessa aktiviteter deltar ett stort antal års- och sommarboende samt sommargäster. Föreningen är i grunden positiv till att det finns mycket aktiviteter på ön som de som vistas på ön kan delta i och att det finns fysiska förutsättningar för dessa aktiviteter.

Att som i förslaget till Översiktsplanen geografiskt förlägga nya näringar vid Stallebrottet och Stallerännan ligger i linje med styrelsens syn på lokalisering av nya näringar och vår syn på öns utveckling samt bevarande av kultur och naturvärden.
Det ger möjlighet till att skapa kluster där flera olika typer av näringar stödjer varandra. Näringen och föreningarna på ön och det ideella arbetet i dessa föreningar är ömsesidigt beroende av varandra. Därför ska denna utveckling ske i ett för båda kategorier givande samspel.

Malmön är en levande och livgivande del av Sotenäs kommun. För närvarande finns några faktorer som riskerar att hämma och att skada Malmöns livskraft och därmed Sotenäs kommun.

En sådan faktor är vägen genom Örn. Frågan om förbifart Örn kan inte helt lämnas till regionen och till statliga myndigheter att utreda och prioritera. Här får Sotenäs kommun bidra med att klarlägga förutsättningarna samt att gräva upp och blottlägga eventuella svepskäl som används i syfte att nedprioritera detta projekt.

En hämmande faktor är kommunikationsflödena på ön samt till och från ön.
Under sommar och på långhelger råder ett högt och intensivt flöde medan flödet är lågt under höst, vinter och vår. Under högtrafik uppstår köer samt konflikter mellan olika typer av trafik som t.ex. gående och biltrafik. Under denna period finns också ett problem med att parkera olika slags trafikmedel. Under lågtrafik är hastigheterna höga genom centrum– och bostadsområden.

En genomtänkt och utvecklad logistik är en förutsättning för effektiva trafikflöden på ön. Genom att börja kartlägga och ordna de logistiska flödena kan konflikter mellan trafikflöden minimeras och behoven av fysiska lösningar begränsas. Ett sådant angreppssätt gör det möjligt att ta tag i frågan om det går att parkera på landsidan och förflytta sig bekvämt och snabbt på ön utan egen bil. Det gör det också möjligt att ta hänsyn till den potential framtida trafik- och transportlösningar kan erbjuda.

Förbifart Örn och ökad aktivitet på ön ställer krav på ökad kapacitet hos färjan. För att uppnå dubbelt så hög kapacitet jämfört med idag förutsätts av- och påkörning i dubbla körfält. Det innebär i sin tur behov av ett nytt läge för färjans tilläggsplats på ö-sidan. Översiktsplanen behöver redan nu ta höjd för en sådan kapacitetshöjning.

Mvh Styrelsen Föreningen Bohus Malmön

17 nov 2021


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.