Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022
Nyheter – december 2020

Föreningens årsmöte den 20 juli

Publicerad tisdag 28 jul 2020, 11:26

NYHETERMåndagen 20 juli var det traditionsenligt årsmöte på Bohus-Malmöns Pensionat Här är en kort sammanfattning om vad som togs upp på mötet och beslut som fattades

Föreningens ordförande Mats Rignell hälsade alla välkomna!
En uppskattning gjordes att antal deltagande medlemmar, utöver styrelsen, var cirka 15.

Mats sammanfattade föreningens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Informationshäftet har i viss mån omarbetats och är mycket uppskattat bland medlemmarna. Föreningen har en ny hemsida där vi information om föreningen och pågående och planerade aktiviteter finns tillgängligt för alla året runt. Den nya hemsidan underlättar medlemshanteringen och möjligheten att kommunicera med medlemmarna. Mats berättade att hemsidan kommer att fortsätta att utvecklas över tid. Fram till nu har vi haft 18000 besökare!

Föreningens kassör Ulrika Olsson sammanfattade årets balans- och resultaträkning utifrån budget och förklarade utfallet för olika poster. Föreningens balansräkning är fortsatt stark även om vi har gjort flera viktiga satsningar såsom utegym, informationshäfte och bidrag till Folkets Husförening, bibliotek, simskola mm. Föreningens revisor Hans Gustavsson sammanfattade genomgången av styrelsens ekonomi och resultaträkning för räkenskapsåret. Revisorerna har bidragit med förbättringsförslag som styrelsen kommer arbeta vidare med.

Styrelsen redovisade förslag till reviderade stadgar med förslag till förändring av verksamhetsår till 1 januari – 31 december. Förändringen följer även revisorernas rekommendation till styrelsen. Stämman beslutade enhälligt att anta revidering av stadgarna med nytt verksamhetsår i enlighet med förslaget. Det kommer att underlätta både planering, genomförande och administration av föreningen. Förändringen gäller från 1 januari 2021 och Ulrika redovisade även en budget som godkändes av stämman inför beslutet.

Motion till årsstämman

Styrelsen har mottagit en motion inför årsmötet avseende byggnation av en padelbana. Christer Bohlin redovisade bakgrund och förslag till fortsatt hantering. Årsstämman var positiv till förslaget. Det kommer dock att krävas en separat arbetsgrupp som får fortsätta bereda förslaget och ta fram de underlag som krävs för ett framtida beslut om genomförande. Mötet beslutade att Christer Bohlin får i uppdrag att fortsätta beredningen genom att tillsätta en arbetsgrupp. På kommande styrelsemöte bjuds Christer in för genomgång av förslag och tillhörande arbetsgrupp. Föreningen är positiv till att till viss del sponsra en eventuell framtida investering.
Hela underlaget till motionen finns under "Dokument" och årsmöteshandlingar för 2020.

Förändringar i styrelsen

Valberedningen föreslog nya styrelsemedlemmar och stämman beslutade enligt nedan. Styrelserepresentanterna väljs på två år.

  • Conny Arnold slutar och ersätts med Lars-Erik Malm
  • Eva Westeman slutar ersätts med Ann-Marie Erlandsson
  • Ulrika Olsson, omval
  • Hans Wahlström, omval ordinarie

På hemsidan under Verksamhet/Styrelse finns en förteckning över samtliga styrelsemedlemmar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.